pajo.pl

pajo.pl – budownictwo, dom, ogród

kto może nabyć ziemię rolną
Dom

Kto może nabyć ziemię rolną? Przepisy i ograniczenia

Kupno ziemi rolniczej nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Istnieją przepisy i ograniczenia, które uniemożliwiają jej nabycie przez niektóre osoby. Kto może kupić ziemię rolną? Według polskiego prawa, ziemię rolą mogą nabyć tylko osoby fizyczne lub prawne, które spełniają określone warunki. Przede wszystkim muszą one posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto, osoby te muszą prowadzić działalność rolniczą na terenie Polski lub planować jej rozpoczęcie. W przypadku osób prawnych, muszą one być zarejestrowane w Polsce lub posiadać oddziały na terenie naszego kraju. Warto zaznaczyć, że powyższe ograniczenia dotyczą także dziedziczenia ziemi rolniczej.

Kto może nabyć ziemię rolną?

Osoby, które chcą nabyć ziemię rolną muszą spełniać określone wymagania prawne. Według polskiego prawa, ziemię rolną mogą nabywać wyłącznie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale tylko w określonych przypadkach. Wymagane jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji rolniczych oraz zamieszkiwanie na terenie Polski lub posiadanie obywatelstwa polskiego. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, należy spełnić dodatkowe wymagania, takie jak prowadzenie działalności rolniczej lub posiadanie odpowiedniego statusu prawnego. Przed zakupem ziemi rolnej konieczne jest także uzyskanie zgody organu administracji związanej z gospodarką gruntami, a także w niektórych przypadkach, zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Pamiętaj, że zakup ziemi rolnej jest poważnym krokiem, który wymaga ścisłego przestrzegania przepisów prawa.

Przepisy dotyczące nabycia ziemi rolniczej przez cudzoziemców

Każdy, kto chce nabyć ziemię rolną, musi spełniać określone wymagania. W przypadku cudzoziemców, przepisy są jeszcze bardziej restrykcyjne. Tylko osoby fizyczne posiadające obywatelstwo państwa Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz osoby prawne z siedzibą w UE lub EOG mogą kupować ziemię rolną w Polsce. W przypadku pozostałych cudzoziemców, nabywanie ziemi rolniczej jest możliwe jedynie na podstawie uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 • Osoba fizyczna musi posiadać pozwolenie na pobyt stały lub czasowy w Polsce.
 • Osoba prawna musi być zarejestrowana w Polsce, a jej kapitał zakładowy musi pochodzić w co najmniej 75% z krajów UE lub EOG.
 • W przypadku nabywania ziemi rolniczej przez spółki z udziałem zagranicznym, musi być spełniony wymóg, aby co najmniej 3/4 udziałów w spółce należało do obywateli Polski, UE lub EOG.

Ograniczenia w nabywaniu ziemi rolniczej przez cudzoziemców wynikają z troski o bezpieczeństwo państwa oraz ochronę interesów gospodarczych Polski. Przestrzeganie przepisów jest ważne, aby uniknąć konsekwencji prawnych i finansowych.

Kupno ziemi rolniczej przez spółki z o.o.

Spółki z o.o. mogą nabywać ziemię rolą tylko pod określonymi warunkami. W przypadku zakupu gruntów rolnych, firma musi spełnić wymagania ustawowe, które określają, że spółka musi prowadzić działalność rolną przez co najmniej 3 lata.

Jeśli spółka z o.o. zamierza kupić ziemię rolną, musi przestrzegać ograniczenia co do wielkości nabytej powierzchni. W zależności od województwa, ograniczenia te wynoszą od 3000 do 10000 m².

W przypadku spółek z o.o. z udziałem obcokrajowców, kupno ziemi rolnej jest ograniczone i wymaga uzyskania zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warto pamiętać również, że spółki z o.o. nie mogą nabywać ziemi rolnej na cele spekulacyjne. W takim przypadku, nabywca może zostać ukarany grzywną lub pozbawieniem możliwości prowadzenia działalności rolniczej.

Podsumowując:

 • Spółki z o.o. mogą nabywać ziemię rolą, pod warunkiem prowadzenia działalności rolniczej przez co najmniej 3 lata.
 • Ograniczenia co do wielkości nabytej powierzchni wynoszą od 3000 do 10000 m², w zależności od województwa.
 • Spółki z o.o. z udziałem obcokrajowców muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Zakup ziemi rolnej przez spółki z o.o. na cele spekulacyjne jest zabroniony i grozi karą.

Kupno ziemi rolniczej przez osoby fizyczne – jakie dokumenty są potrzebne?

Przy zakupie ziemi rolniczej przez osoby fizyczne należy pamiętać o konieczności posiadania odpowiednich dokumentów. Wymagane są:

 • aktualny odpis z rejestru gruntów
 • wypis z księgi wieczystej
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach podatkowych
 • potwierdzenie, że nabywca jest osobą fizyczną (np. zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL)

W przypadku nieruchomości, która jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest przedstawienie umowy o nabycie nieruchomości oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Warto również pamiętać, że osoby zagraniczne mogą nabywać ziemię rolną tylko w określonych przypadkach i po spełnieniu dodatkowych wymagań. Przed zakupem ziemi rolniczej warto zawsze skonsultować się ze specjalistą, który pomoże w prawidłowym dopełnieniu formalności.

Kto może kupić ziemię rolną – FAQ

Kto może nabyć ziemię rolną?

W Polsce ziemię rolną mogą nabyć wyłącznie osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie lub osoby prawne z siedzibą na terytorium Polski.

Jakie ograniczenia dotyczą nabywania ziemi rolnych przez osoby fizyczne i prawne?

Ograniczenia dotyczące nabywania ziemi rolnych przez osoby fizyczne i prawne zależą od ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Czy obcokrajowcy mogą nabywać ziemię rolną w Polsce?

Tak, obcokrajowcy mogą nabywać ziemię rolną w Polsce, ale podlega to pewnym ograniczeniom i wymaganiom ustawowym.